Mere om hjælperordninger

Udgifter ved ledsagelse

Udgifter ved ledsagelse

§ 96 BPA

Ansættelsesbevisloven:

Arbejdsstedets beliggenhed skal fremgå af kontrakten. Herudover skal det fremgå, at der kan anmodes om, at lønmodtageren møder ind på anden adresse.

Transportudgifter

Generelt

Generelt anvendes ligningsmæssige fradragsregler, men hvis arbejdsstedet midlertidigt er et andet end angivet i kontrakten, er det ofte sådan, at du som arbejdsleder skal dække transportudgifter for assistenterne.

Fradrag fra kørsel til og fra arbejde

Du kan som lønmodtager få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis du har mere end 12 kilometer mellem dit hjem og dit arbejde (24 km i alt pr. dag). Du kan ikke trække de faktiske udgifter ved transporten fra, men et fradrag beregnet efter faste satser - uanset hvilket transportmiddel, du bruger.

Satserne for 2016 er:

  1. 0 - 24 km inkl. intet fradrag
  2. 25 -120 km inkl. 1,99 kr. pr. kilometer
  3. over 120 km 1,00 kr. pr. kilometer.

Fradrag skal stå i rubrik 51 på årsopgørelsen.

Fradrag i forbindelse med rejser

Hvis din arbejdsleder ikke dækker/ikke har bevilling til rejseudgifter fx til og fra hjemmet, kan du som lønmodtager få fradrag for dine rejseudgifter, kost, småfornødenheder og/eller logi. Du skal skrive beløbet på årsopgørelsen for 2016 i rubrik 429. I 2016 udgør fradraget højest kr. 26.200.

Hvornår er det en rejse?

Som lønmodtager er du på rejse når:

  • du på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl
  • din arbejdsgiver midlertidigt udsender dig til et andet arbejdssted end dit sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige adresse.

Bemærk, at du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra under rubrik 429.

Øvrige udgifter

Generelt

Udmålingsbekendtgørelsen:

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal udmåle et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og udenfor hjemmet, i det omfang kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at borgerens omkostninger hertil ikke dækkes efter § 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v.

Som arbejdsleder skal du som udgangspunkt ikke have udgifter ved at have en BPA-ordning.

Kommunen skal derfor udmåle et tilskud til dækning af de omkostninger for dig, der er forbundet med at have en BPA-ordning.

Udgifterne

Udgifterne kan fx være til porto og annoncering, ekstra forbrugsudgifter til vand, varme og el, andre småudgifter i husholdningen (fx sæbe, toiletpapir), handsker til assistenterne og lignende.

Udgifterne kan også være eventuel huslejeandel til hjælperværelse.

Desuden kan der være tale om at afsætte et fast beløb på baggrund af en konkret vurdering af dine behov til dækning af udgifter ved assistentens ledsagelse uden for hjemmet, eksempelvis til entre, transport eller overnatninger ved kurser, weekendophold, sportsarrangementer mv.

Fortæring

Udgifter til dig som lønmodtager til fortæring under arbejde forventes som udgangspunkt afholdt af dig selv. Du skal dog af din arbejdsleder gives betingelser for, at disse udgifter kan afholdes på et niveau, som du selv vælger – dvs. at der fx skal gives mulighed for, at du kan smøre en madpakke og spise denne på et tilladt sted. Hvis ikke dette er muligt må du som lønmodtager og du som arbejdsleder aftale indbyrdes, hvordan I løser udfordringen! 

§ 97 ledsageordning

Som borger med ledsageordning afholder du udgifter til

  • egen befordring
  • egne og ledsagerens fortæring, entre og billetter
  • ledsagerens befordringsudgifter under ledsagelsen.

Efter anmodning fra dig kan kommunen dække ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen med et fastsat årligt beløb på op til 600,- kr.

Beløbet udbetales som et samlet beløb én gang årligt, og udbetalingen sker på baggrund af de sandsynliggjorte udgifter til fx biografbilletter, spisning m.v., men oftest kun hvis ledsagerens tilstedeværelse i de konkrete tilfælde skønnes nødvendig.

Udgifter i forbindelse med ledsagelse under ophold i udlandet for både § 96 og § 97

Studieturene er en del af opholdet på Egmont Højskolen, og dermed en del af din betaling. I særlige tilfælde på de lange rejser er der en ekstra betaling for dig som elev og assistent. Det er i forbindelse med ture hvor der flyves. I de tilfælde kan du måske trække den reelle udgift til flybilletten fra i skat. Det kræver dog dels, at du selv betaler billetten og dels, at du har en reel indtjening på rejsen efter billetten er betalt. Vi opfordrer dig til at kontakte SKAT for at sikre dig, at du er fradragsberettiget.

Når man trækker noget fra i skat, betyder det, at man ikke skal betale skat af det, som man har brugt på flybilletten. Du skal være opmærksom på at det betyder, at du stadig vil få en udgift til flybilletten samt, at fradraget først udbetales i forbindelse med næste års selvangivelse. Det betyder, at du skal betale hele udgiften her og nu.