Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
1.jpg

Kompetenceafklaring på Egmont Højskolen vha. OCN

Intro

På Egmont Højskolen er alle elever højskoleelever. Som enhver anden højskole bygger undervisning og samvær på Højskolens tre søjler: Livsoplysning, Folkelig oplysning og Demokratisk dannelse. Vi lægger vægt på samspillet mellem mennesker med forskellige liv og muligheder, og skolen har et særligt ansvar over for mennesker med fysiske handicap.

Egmont Højskolen har den særlige konstruktion, at flertallet af eleverne uden for undervisningen enten fungerer som arbejdsleder/borger med forskellige hjælperordninger eller som ansat/assistent.

Det er i dette særlige og meget tætte samarbejde, eleverne udvikler kompetencer i forhold til rollen som henholdsvis arbejdsleder/borger og ansat/assistent.

Disse kompetencer understøttes på Egmont Højskolen i forskellige undervisnings- og samværstilbud via tre programmer udviklet i samarbejde med OCN (Open College Network)

De tre programmer har overskrifterne:

 • ”Borgerstyret personlig assistance”

 • ”Selvstændigt liv med handicap”

 • ”BPA assistent”

Programmerne kan dokumentere uformelle og formelle kompetencer som hhv. arbejdsleder og assistent og består af læringsforløb med tilhørende bedømmelseskriterier og forslag til opgaver.

 

Særligt om programmer for borgere

Programmet ”Selvstændigt liv med handicap” indeholder 8 læringsforløb, som er målrettet borgere, der kommer direkte fra forældrehjemmet, ikke er afklarede mht. fremtidig hjælpeordning eller ikke umiddelbart er parate til at forholde sig til det at være arbejdsleder i en BPA-ordning.

Programmet indeholder læringsforløb med særlig fokus på at opnå og/eller dokumentere kompetencer i forhold til selvstændighed samt forløb som er særlige relevante på Egmont Højskolen fx omkring ”Studietur” og ”Fælles fysisk træning”.

Programmet ”Borgerstyret personlig assistance” indeholder 42 læringsforløb, som er målrettet borgere, der har et ønske om at opnå og/eller dokumentere kompetencer som arbejdsledere i en BPA-ordning.

Programmet indeholder læringsforløb, der dels er knyttet til de færdigheder, der for arbejdsledere er påkrævet i lovgivning og nødvendige i praksis, dels de refleksioner, der er gode at have i forhold til et selvstændigt liv med BPA.

Borgerne kan fx dokumentere kompetencer inden for ansættelsessamtaler, vagtplanlægning, personalemøder, MUS og konflikthåndtering eller dokumentere deres refleksioner over, hvordan de tilrettelægger deres liv mht. fx personlig pleje, madlavning, rengøring og fritidsaktiviteter.

 

Særligt om programmet for assistenter

Programmet ”BPA assistent” indeholder 16 læringsforløb, som er målrettet assistenter, der fx mhp. videregående uddannelse gerne vil dokumentere de kompetencer, man som assistent kan opnå på Egmont Højskolen.

Programmet indeholder læringsforløb, der dels tager udgangspunkt i den oplæring, som assistenterne får i forhold til praktiske færdigheder indenfor fx forflytning, kørsel af handicapbus/bil, personlig hygiejne og brug af hjælpemidler samt introduktion til forskellig relevant lovgivning, dels knytter an til de praktiske erfaringer, som assistenterne opnår gennem deres arbejde som assistenter.

       

Hvad er OCN?

OCN er en metode til at dokumentere kompetencer, som eleven allerede har eller som eleven kan opnå gennem læring – herunder erfaring, refleksion og undervisning udenfor det formelle uddannelsessystem.

I Danmark bruges metoden fx til at dokumentere læring fra ungdomsklubber, virksomhedspraktik, kurser, daghøjskoler, specialskoler, jobtræning, ungdomsskoler, STU og mange andre steder.

“Formålet er at sikre deltageren et troværdigt papir på sin læring, som kan bruges til at søge arbejde, uddannelse eller videre kvalificering. Samtidig føles det som en stor anerkendelse, at få papir på det man kan – også selvom læringen ikke kommer fra det formelle skolesystem.”

Se evt. mere på OCN’s egen hjemmeside: www.ocn-danmark.dk

På nuværende tidspunkt arbejder UU-vejledere, virksomheder, organisationer mv. med OCN certificerede læringsforløb i 27 kommuner, i 2 regioner fordelt over 95 organisationer.

OCN har et certificeringssystem med både intern og ekstern kontrol af opgaveløsning for at sikre læringsbevisets validitet.

 

Små skridts læring

OCN’s grundprincipper er, at læring skal tage udgangspunkt i eleven og udformes efter elevens behov, og at læring skal foregå og dokumenteres i små skridt.

OCN-metoden giver store muligheder for at tilpasse opgaver til individuelle udfordringer. En opgave kan løses på mange forskellige måder tilpasset den enkelte. Eleven har desuden mulighed for at løse en opgave et ubegrænset antal gange.  

OCN’s tilgang fokuserer alene på elevens kompetencer. De opgaveløsninger der ikke kan godkendes, fremgår derfor ikke af læringsbeviset.

Metoden kan være særlig relevant for elever med handicap, idet den kan dokumentere kompetencer, som normalt kan være svære at dokumentere, fx for borgere med kommunikationshandicap.

I OCN’s programmer kan man dokumentere kompetencer på tre niveauer: Kendskab, Kundskab og Mestring.

 

Niveau 1 / Kendskab

Dokumenterer, at eleven har kendskab til et emne/opgave og kan forholde sig til emnet og/eller gennemføre simpel praksis med løbende vejledning. I bedømmelseskriterierne bruges ord som, at eleven skal kunne identificere, vælge, optegne, navngive og gengive givne forhold.

 

Niveau 2 / Kundskab

Dokumenterer, at eleven har kundskaber i forhold til et emne/opgave og selvstændigt kan forholde sig til emnet og/eller gennemføre praksis. I bedømmelseskriterierne bruges ord som, at eleven skal kunne beskrive, forklare, afgrænse, illustrere, diskutere, definere, undersøge og demonstrere givne forhold.

 

Niveau 3 / Mestring

Dokumenterer, at eleven mestrer et emne/opgave og selvstændigt kan bygge videre på praksis. I bedømmelseskriterier bruges ord som, at eleven skal kunne analysere, evaluere, sammenligne og nuancere, konkludere og opsummere, beherske og kritisk undersøge givne forhold.

 

Egmont højskolen har valgt ikke at udvikle programmerne ”Borgerstyret personlig assistance” og “Selvstændigt liv med handicap” på mestringsniveau, bl.a. fordi læring indenfor BPA er livslang og uden et endeligt slutmål.

 

Dokumentation af kompetencer

set ift. højskolens tre søjler og Egmont Højskolens værdigrundlag

Egmont Højskolen har i ønsket om at kunne dokumentere de særlige kompetencer, der kan opnås i samarbejdsrelationen mellem borger og assistent og i rollen som hhv. borger og assistent valgt OCN-metoden, fordi denne synes at være forenelig med højskolens tre søjler: Livsoplysning, Folkelig oplysning og Demokratisk dannelse samt Egmont Højskolens værdibegreber: Myndighed, Værdighed og Solidaritet.

Hvad angår højskolens tre søjler bygger OCN’s værdigrundlag på:

 • At al læring er værd at anerkende uanset hvor og hvordan det sker

 • At alle skal gives lige muligheder uanset forudsætninger

 • At læring tager udgangspunkt i deltageren og dennes medbestemmelse

Læring betragtes således som en livslang proces, som opnås gennem erfaring og refleksion i relationer og kontekst og med medbestemmelsen som en afgørende faktor uanset forudsætninger.

Højskolen er netop at betragte som ”skolen for livet” for alle og med dannelse og oplysning som omdrejningspunkt med henblik på den enkeltes demokratiske deltagelse i samfundslivet.

Hvad angår Egmont Højskolens værdigrundlag lægges der i alle programmer overordnet vægt på forståelse af relationen og den gensidige respekt. Desuden er der i programmerne en række læringsmål og bedømmelseskriterier, hvor eleverne skal reflektere over deres egne praksisser ift. skolens værdigrundlag.

Egmont Højskolens praksis i forhold til brug af OCN’s kompetenceudviklings-metode skal bære præg af en ”dannelsesrejse” rettet mod et selvstændigt liv. Metoden må IKKE anvendes som en test, men som dokumentation af kompetencer på et givent tidspunkt, som den enkelte efter eget ønske kan få et læringsbevis på.

Skolen har også derfor valgt ikke at ville anvende OCN’s pointsystem på læringsbeviset for på den måde at understrege den procesorienterede tilgang til læring.

 

Kompetenceafklaring i praksis

På Egmont Højskolen foregår elevernes læring både i og udenfor undervisningen.

Et læringsforløb kan derfor udover assistent- og/eller borger-elever involvere både kontaktlærere, undervisere, hjælpelærere/ledsagere og medarbejdere fra de praktiske afdelinger.

OCN-programmerne er først og fremmest Egmont Højskolens organiserede tilbud til den enkelte elev og de enkelte teams og er kun i begrænset omfang obligatorisk.

Der er derfor ikke tale om, at en elev eller et team skal gennemgå et helt program eller et bestemt antal læringsforløb i en bestemt rækkefølge. Men derimod kan relevante læringsforløb udvælges og gennemføres i et samarbejde mellem eleven, undervisere, K-lærere og/eller personale fra de praktiske afdelinger.

 

Målgruppe

Egmont Højskolens kompetenceudviklings-tilbud gælder alle elever, men er især målrettet elever med (drømmen om) en BPA-ordning eller på STU samt assistenter der vælger et fag omhandlende udvidede kompetencer som assistent.

 

Kompetenceafklaring i konkrete fag

Kompetenceafklaring tænkes i øjeblikket at kunne indgå i følgende fag:

 • BPA

 • Mit liv mit ansvar

 • Mad uden mor

 • Digitale borgere

 • Medborgerskab

Programmerne ”Borgerstyret personlig assistance” og ”Selvstændigt liv med handicap” er direkte målrettet BPA-fag og ”Mit liv mit ansvar”, mens fag som ”Mad uden mor” vil kunne anvende læringsforløbet ”Madlavning og indkøb” fra programmet “Borgerstyret personlig assistance”. Fag som “Digitale borgere” og “Medborgerskab” vil kunne anvende andre programmer på OCN-basen, oplagt programmet “Den digitale borger” og “Medborgerskab”.

 

Kompetenceafklaring i andre sammenhænge

Kompetenceafklaring tænkes endvidere at indgå i:

 • Kontaktlærer-arbejdet

 • Fællesvejledning/kompetencedage

Kompetenceafklaring i kontaktlærer-arbejdet

I kontaktlærer-arbejdet kan hele eller dele af udvalgte læringsforløb være med til at skabe strukturering og overblik over en generel og/eller målrettet vejledning.

Fx giver læringsforløbet ”Forældres rolle og funktion” mening for en ny ung elev med ønske om større selvstændighed, mens forløbene ”Ansættelsessamtale”, ”Arbejdsbeskrivelse” og ”Vagtplan” er relevante i forbindelse med opstart af nyt semester.

Læringsforløbene ”Personalemøde” og ”Kommunikationsforståelse” er fx relevante for den enkelte borger-elev eller hele teamet afhængig af, hvilke temaer der er vejledningens aktuelle omdrejningspunkt.

Læringsforløbet ”Personalemøde” er et eksempel på et læringsforløb, der både er en del af en undervisning i BPA og en del af en vejledning. Et samarbejde mellem elev, team, underviser og kontaktlærer vil kunne understøtte en god kobling mellem teori og praksis.

 

Kompetenceafklaring i samarbejde med de praktiske afdelinger

I samarbejdet med de praktiske afdelinger kan skolens hjemmehjælpsafdeling (HHA) fx indgå i læringsforløbene ”Rengøring” og ”Egenomsorg”, mens skolens pedelafdeling fx kan indgå i læringsforløbene ”Hjælpemidler” og ”Handicapbil”.

 

Kompetenceafklaring i fællesvejledning og på kompetencedage

I fællesvejledninger og på kompetencedage vil alle undervisere på forskellige tidspunkter fagligt kunne varetage undervisningen i 1-3 læringsforløb. På disse dage vil alle læringsforløb kunne komme i spil i nye konstellationer på kryds og tværs af elev- og medarbejdergrupper.

Her er programmet ”BPA assistent” med fx læringsforløb omkring ”Værdighed”, ”Myndighed” og ”Solidaritet” også oplagte.

 

Eksterne samarbejdspartnere

Egmont Højskolen har en række eksterne samarbejdspartnere, som på forskellige måder kan have interesse i skolens tilbud om kompetenceudvikling. Det gælder fx forældre, kommunale sagsbehandlere, BPA-arbejdsgivere i form af firmaer eller organisationer, handicaporganisationer m.fl.

 

Ejerskab til læringsbevis

Det skal i den sammenhæng understreges, at eleven i forbindelse med en undervisning måske arbejder med OCN-opgaver, men at besvarelserne på ingen måde nødvendigvis oprettes i OCN-databasen eller udløser et læringsbevis.

Det er suverænt eleven, der beslutter hvorvidt der skal udstedes et læringsbevis og hvem der evt. skal have adgang til dette både under og efter højskoleopholdet. Eleven har det fulde ejerskab til læringsbeviset og Egmont Højskolen udleverer ikke dette til andre instanser.

Forældre, kommunale sagsbehandlere, BPA-arbejdsgivere m.fl. kan ønske men ikke pålægge hverken Egmont Højskolen eller eleven at arbejde med kompetenceudviklings-forløb med henblik på udstedelse af et læringsbevis.

Omvendt udløser et læringsbevis på gennemførelse af et eller flere læringsforløb ikke i sig selv en bevilling af en BPA-ordning. Kommunerne har alene bevillingskompetencen.

 

Udfordring

Egmont Højskolen har sammen med forskellige eksterne samarbejdspartnere drøftet, hvorvidt et læringsbevis knyttet til programmet ”Borgerstyret personlig assistance” i et eller andet omfang fremover vil komme til at indgå som et krav fra kommunerne ved bevilling af en BPA-ordning.

Højskolen ønsker ikke ukritisk at bidrage hertil.

Vi henviser således til Servicelovens retningslinier om en individuel og helhedsorienteret vurdering, der tilvejebringes i samarbejde med borgeren og ikke fordrer beståede eksamener og/eller tests.

Vi anerkender, at en afgørelse om bevilling af en BPA-ordning i dag kan tage afsæt i ICF, Fælles Sprog II, Funktionsevnemetoden mv. og en samtale mhp. vurdering af borgerens kompetencer som arbejdsleder.

Vi betragter OCN-metoden og programmet “Borgerstyret personlig assistance” som et konstruktivt bidrag til ovennævnte metoder.

Metoden har i modsætning til flere af de andre metoder en ressourceorienteret tilgang med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

Metoden dokumenterer udelukkende kompetencer, altså dét, den enkelte kan som arbejdsleder og efterfølgende løbende kan opnå gennem såkaldte ”små skridts læring”, herunder kompetencer som hidtil ikke har kunnet dokumenteres fx grundet kommunikationshandicap.

Og endelig understøtter metoden, at god arbejdsledelse opstår i relationen til assistenter og gennem en livslang proces forankret i praksis.

Programmet ”Borgerstyret personlig assistance” har 42 læringsforløb og er udviklet med afsæt i rigtig mange typer af udfordringer i en BPA-ordning over tid.

Det vil derfor derudover aldrig give mening at kræve dokumentation for kompetencer i samtlige læringsresultater i 42 i sig selv omfattende læringsforløb.

Hvis kommunale sagsbehandlere (KL), BPA-arbejdsgivere eller andre ønsker at anvende Egmont Højskolens programmer på OCN-basen, anbefaler vi at supplere tilgangen med et samarbejde med os og/eller relevante handicaporganisationer afhængig af formålet med brugen af materialet.

LB/februar 2018

Senest opdateret: Tirsdag, 6. Marts 2018 11:57
 • VILLAVEJ 25, HOU
 • 8300 ODDER
 • TLF: 87 81 79 00
 • FAX: 87 81 79 79
 • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • CVR nr. 46 23 11 12