Socialfaglig højskolelærer

01-12-2009

Højskolelærer til det socialfaglige område
.

 

Egmont Højskolen søger en højskolelærer med erfaring inden for det socialfaglige område til at undervise på Psykologi- og sociallinjen, undervise /vejlede borgere og assistenter og i det hele taget understøtte kompetenceudvikling i BPA-team;
Stillingen tiltrædes 1. januar 2010 eller snarest muligt. 

Lønindplacering: se www.ffd.dk

 

Skriftlig ansøgning (gerne på mail) skal være skolen i hænde senest
onsdag den 15. december 2009.

 

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 21. december.

 

Yderligere oplysninger i begrænset omfang hos:

Karin Busk Sørensen tlf.: 51 29 25 30

eller Ole Lauth tlf.: 20 41 35 14

Højskolelærer på Egmont Højskolen

Vi forventer at du har humor, er faglig dygtig og har lyst til at undervise i en broget elev- og lærerflok samt at du er igangsættende, tålmodig og optimistisk. Vi forventer, at du kan afstemme undervisningen efter elevernes forudsætninger og ambitionsniveau.

 

Der er mulighed for både fuldtids- og deltidsansættelse.

 

En fuldtidsansat højskolelærer underviser 408 timer om året og hertil er der forberedelse 408 timer. De sidste arbejdstimer op til arbejdsmarkedsnormen på ca 1650 kaldes  ”det med højskolen forbundne arbejde” og dækker over:

 

Kontaktlærerarbejdet
Kontaktlærerarbejdet er en af lærernes vigtigste funktioner. Alle fastansatte lærere er – sammen med en anden lærer- tilknyttet en kontaktgruppe med ca. 12 elever. Hver lærer er vejleder for 5-7 elever. Lærer og elever mødes til morgenmad/morgensamling og frokost. Derudover er der et ugentligt møde i gruppen. Hovedoverskrifterne for kontaktlærerarbejdet er: Vejledning, omsorg/nærvær, praktisk/pædagogisk hjælp, udslusning, supervision af borger/assistentgrupper, forældresamarbejde og kontakt til diverse instanser. Ansættelse af assistenter.

 

Mødeaktivitet
Alle lærere indgår i en række mødeaktiviteter:

  • Ugentligt personalemøde, hvor 3-4 lærere på skift varetager ansvar for mødeledelse og referat
  • Diverse temalærermøder
  • 2-3 årlige planlægnings- og evalueringsmøder
  • 2 årlige medarbejderrådsmøder
  • pædagogiske dage/aftenlærermøde


Kostskoledimensionen
Lærergruppen fordeler internt vagtforpligtigelser på alle hverdage, weekender, ferier og helligdage.
I løbet af skoleåret er der en række arrangementer, hvor alle lærere forventes at deltage, det gælder eksempelvis: Elevstævne, forældre- og vennedage, intro- og outroarrangementer, samt den årlige middag med Egmont Højskolens bestyrelse.

 

Kursus og efteruddannelse

Den enkelte lærer forventes at holde sig ajour med den faglige udvikling indenfor de undervisningsområder læreren varetager. Det er i såvel den enkelte lærers som i skolens interesse, at der foregår efter- og videreuddannelsesaktiviteter.
Forstanderen, forretningsføreren og personalrådsformanden inddrages med henblik på at afklare kursusaktiviteternes indhold, relevans, omfang samt økonomi.
Der kan endvidere tages initiativer til fælles efter- og videreuddannelsesforløb, som flere eller alle forventes at deltage i.

 

Økonomi
Alle fast - og fuldtidsansatte på Egmont Højskolen har adgang til en kursuspulje. Hver lærer har en årlig sum på 6.000,- kr., som kan anvendes. Pengene i kursuspuljen kan hensættes et år, således at der kan anvendes op til 12.000 på et år. Kursusmidlerne følger regnskabsåret.
I forbindelse med uddannelsesønsker af et omfang, der ligger ud over ovennævnte skal forstanderen inddrages med henblik på at afklare relevans og finansiering.

 

Årligt undervisningstimetal

En lærer på Egmont Højskolen underviser 42 uger på det lange kursus. Derudover undervises på mindst 1 kort kursus, primært i sommerperioden.

 

Alle temauger og studieture afvikles med en lærernormering på 10-14 lærere.


En lærer har 5 ugers ferie og 5 feriefridage. Herudover har alle lærere 1-2 undervisningsfrie uger, der primært placeres i de særlige uger, hvor ikke alle lærere er med. En undervisningsfrie uge strækker sig over 7 dage.
Hvis ferie og undervisningsfrie uger ønskes i en almindelig undervisningsuge, skal dette aftales med forstanderen, som også skal godkende eventuelle vikarer.
Læreren har selv ansvar for at træffe aftaler med eventuelle gæstelærere/timelærere eller kolleger, som skal varetage undervisningen.
Ønsker til ferie og undervisningsfrie uger skal fremkomme inden hver semesterstart.

Senest opdateret: Fredag, 26. December 2014 15:40