Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
6.jpg

Økonomi

Udgiften til et højskoleophold er pr. 1. januar 2017 1.800 kr. pr. uge. (24 uger: 43.200 kr. og 19 uger: 34.200 kr.) Hertil kommer eventuelt ekstra udgifter, betinget af den unges handicap og særlige behov, til studieture, personlig pleje og omsorg samt støtte i fritiden.

Forsørgelsesgrundlaget kan blive afgørende for udgiften til selve højskoleopholdet:
  • Unge over 18 år, som er tilkendt førtidspension: Ingen særlige vilkår. Under det lovforberedende arbejde blev det drøftet, hvorvidt kommunen skulle dække udgiften til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Af L564 §5 stk. 5 fremgår det, at..., udgifter til elementer af ordinær undervisning, der leveres af de i stk. 1, nr. 2-4, nævnte institutioner, finansieres efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende aktivitet. Udgifter til eventuel elevbetaling el. lign. for deltagelse i elementer af ordinær undervisning afholdes af kommunen...

På Egmont Højskolen kan vi ikke lave en præcis opgørelse over, hvilken del af skolepengene, der går til kost, logi, undervisning, ekskursioner, pædagogisk samvær m.m. Vi har erfaring for, at det i høj grad må baseres på skøn i hvert enkelt tilfælde, men en deling på 30/70 (kr. 540 til eleven og kr. 1.260 til kommunen) ville være en mulighed, dog under hensyntagen til den enkelte førtidspensionists rådighedsbeløb.


Unge over 18 år, "hvis forsørgelsesgrundlag er revalideringsydelse, ledighedsydelse,uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik" er omfattet af de bestemmelser, der fremgår af LBK 606 af 14/6/2007 og L566 af 06/06/2007

  • Efter disse bestemmelser skal kommunen tilmelde eleven på et særligt skema (lovens §4) og skal herefter dække den udgift, som staten betaler for højskoleopholdet. Denne udgift kan i påkommende tilfælde beregnes af skolen i forhold til de takster, der udmeldt fra Undervisningsministeriet (L566 §2). Denne udgift, som er ca. 10.500 kr. pr. måned, er kommunen fuldt kompenseret for af staten.

Reglerne om specialpædagogisk støtte, hjælpemidler mv. fremgår af Lov om folkehøjskoler §27 samt Bekendtgørelse §36, §37, §38 & §39

  §27. Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, der har tilladelse til at have et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes med en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove.
   Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og reguleres ud fra de faktisk ydede tilskud.

Da dette kan være kompliceret stof, må I meget gerne kontakte Egmont Højskolen, så vil vi prøve at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Senest opdateret: Fredag, 8. september 2017 10:11
  • VILLAVEJ 25, HOU
  • 8300 ODDER
  • TLF: 87 81 79 00
  • FAX: 87 81 79 79
  • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • CVR nr. 46 23 11 12