Søg
Close this search box.

Opsigelse

Vejledningen tager udgangspunkt i nedenstående passage fra ansættelsesbeviset

Borgeren og assistenten kan opsige ansættelsesforholdet i samarbejde med Egmont Højskolen.

Assistenten skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Borgerens opsigelse af assistenten skal være rimelig og begrundet.

For at sikre dette anvendes bestemmelsen i forvaltningslovens § 19, efter hvilken borgerne kan opsige assistenten efter en forudgående tjenstlig samtale med partshøring. Der skal foreligge skriftlig dokumentation herpå.

Borgeren kan kun bortvise assistenten uden varsel i henhold til internt notat om fx tyveri, udeblivelse fra arbejde uden grund, vold og dokumenteret seksuel krænkelse m.v.

Assistenten kan bortvises fra Egmont Højskolen på skolens foranledning ved væsentlige og gentagne overtrædelser af skolens regler og højskoleloven. Ved bortvisning bringes denne ansættelsesaftale til ophør. Der fokuseres særligt på, at assistenten ikke må anvende euforiserende stoffer, ikke må nyde alkohol i strid med skolens regler, ikke må overstige promillegrænsen på 0,5 % under en arbejdsvagt og ikke må have vedvarende ulovlige forsømmelser fra undervisningen.

Borgeren inddrages i den endelige beslutning.

Ved en evt. bortvisning på Egmont Højskolens foranledning er skolen forpligtet til at sikre borgeren den nødvendige hjælp, indtil ny assistent er ansat.

Opsigelsesvarsler

AnciennitetFra Egmont HøjskolenFra Assitent
0 – 14 dageDag til dagDag til dag
14 dage – 3 måneder7 dage7 dage
3 – 6 måneder14 dage7 dage
6 – 12 måneder1 måned14 dage
Mere end 12 måneder2 måneder1 måned

Evaluering

En løbende evaluering i Borger/Assistent-teamet skal sikre en læringsproces, hvis formål bl.a. er at understøtte et godt samarbejde i BA-teamet, og dermed undgå opsigelser.

Opsigelse

I sjældne og særlige situationer kan det være nødvendigt at opsige en assistent.

Kontaktlærer og borger har i samarbejde ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes korrekt og ordentligt.

Med korrekt menes, at opsigelsen er rimelig og begrundet i juridisk forstand med afsæt i en tjenstlig samtale, parts-høring og skriftlighed.

Med ordentligt menes, at det skal sikres, at assistenten via vejledning af kontaktlæreren får en etisk acceptabel opsigelse og evt. får tilbud om en stilling hos en anden borger. Der skal derudover lægges vægt på (etisk) tavshedspligt.

En tjenstlig samtale er en samtale, hvor assistenten bliver gjort opmærksom på de forhold, som borgeren finder uacceptable eller som nødvendiggør en opsigelse.

En partshøring giver assistenten mulighed for at kommentere på de forhold, borgeren finder uacceptable, inden der træffes endelig afgørelse om opsigelse.

Der kan aftales en dato for opfølgning på den tjenstlige samtale med henblik på at vurdere, om samtalen har medført acceptable forhold, der gør at ansættelsen kan fortsætte.

I en opsigelsessituation skal der kunne henvises til et referat af en tjenstlig samtale, der er underskrevet af og udleveret til borger og assistent. Til brug for dette kan I benytte “Skema til tjenstlig samtale” nedenfor.

Bortvisning

Hvis en assistent misligholder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet, kan bortvisning finde sted.

Her betragtes ansættelsesforholdet som ophørt uden varsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og udenfor al tvivl.

Gyldigheden af bortvisningen kan evt. afhænge af udfaldet af en efterfølgende retsafgørelse.

Eksempler på misligholdelse kan være:

  • Udeblivelse uden lovlig grund
  • Brug af euforiserende stoffer
  • Dokumenteret tyveri, vold og seksuel krænkelse. I disse tilfælde skal der ske politianmeldelse

Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat brug af siden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik.